1091242663_273751

1091242663_273751

———————————————-

عزیز چرا نداره
کاملا درسته
هدف درستی پاسخ به همکاران است

———————————————-

چرا داره خانم گل مگه من دنبال پاسخ نادرست هستم

———————————————-

فدای تو .منظور اینکه که به پاسخ درست برسیم

———————————————-

دقیقا عزیزم گروه برای رسیدن به پاسخ درسته

دیدگاهتان را بنویسید