1091242663_273527

1091242663_273527

———————————————-

ببخشید جواب این سوال لطف می کنید؟

———————————————-

0/4×100=40
سانتی متر
40÷2=20
شعاع
20×40
——=80✅
10

———————————————-

ممنون خانم ناجی
جزوه یا نمونه سوالاتی از این مبحث ندارید؟

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید