?نگاهی گذرا به تاریخ زبان فارسی “زبان فارسی کنونی از…

?نگاهی گذرا به تاریخ زبان فارسی

“زبان فارسی کنونی از خانواده ی زبان های ایرانی می باشد. و زبان های ایرانی هم از خانواده ی زبان های (هندوایرانی )یا (آریایی)است.
زبان هندوایرانی هم شاخه ای از زبان های (هندواروپایی )می باشد

❇️سیر تاریخی زبان ایرانی
1⃣زبانهای ایرانی کهن (باستان )
یعنی زبانهایی که پیش از اشکانیان یعنی درزمان هخامنشیان ومادها رواج داشته اند که عبارت بوده اند از :مادی ،پارسی باستان ،اوستائی ،سکائی

2⃣زبانهای ایرانی میانه

که به اواخر عهد هخامنشی برمی گردندوشامل :پارتی یا پهلوی اشکانی وفارسی میانه یا پهلوی می باشند که از فارسی باستان مشتق شده و ریشه ی اصلی فارسی کنونی می باشند

3⃣فارسی جدید یا کنونی
زبان رسمی ،اداری،علمی وادبی ایران دردوره ی اسلامی وباقدمتی بیش از هزارو دویست سال

✳️منابع (دستورزبان فارسی :دکترحسن انوری -دکتر حسن احمدی گیوی )(دستور مختصر تاریخی زبان فارسی :دکتر خسرو فرشید ورد )

✳️جمله ای از فارسی باستان

پَساوَ کنبوجیهَ اَوَمَ بَردِیمَ اَواجَ
پس کمبوجیه بردیارا کشت
✳️مثال از فارسی پهلوی
من اوت ایدر دُدیگر آزمایشن کنیم
من وتو اینجا یک بار دیگر آزمایش کنیم

✳️مثال از فارسی دری
امیر روز آدینه از اینجا برداشت

?فارسی باستان

پساوَ ویشتاسپه اَیَسْتا اَوَمْ کارَم اشیاوَ
ویشتاسپ با وی این سپاه را آماده کرد و عزیمت نمود

✡فارسی پهلوی

اُشتاب تاک او دریا
بشتاب تادریا
✡فارسی دری
بیارم این قصه که خواجه به بلخ به چه تاریخ وبه چه جمله آمد

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید