????????? سوال متداول: با رها کردن یک پر و یک چکش از…

?????????

سوال متداول:

با رها کردن یک پر و یک چکش از ارتفاع معین نسبت به سطح زمین ، کدامیک سریعتر به زمین می رسد؟ دلیل چیست؟
پاسخ: با رها کردن چکش و پر از ارتفاع معین به شرط وجود هوا ، چکش سریعتر از پر به سطح زمین می رسد. دو عامل در سریعتر رسیدن چکش نسبت به پر نقش دارد:
الف) وجود مقاومت هوا از شتاب گرفت پر جلوگیری کرده و پر دیر تر به زمین نی رسد.
ب) جرم بیشتر چکش تاثیر مستقیمی در افزایش سرعت سقوط چکش بهمراه دارد. جرم عامل ایجاد شتاب در این حالت می شود.

┏━━<>━━•••●?●•••━━<>━━┓

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید