✴️منشأ زبان زبانشناسان در تحقیقات وبررسی های خود تلاش…

✴️منشأ زبان

زبانشناسان در تحقیقات وبررسی های خود تلاش کرده اند تا به راز منشأ زبان وچگونگی پیدایش نخستین زبانهای جهان پی ببرند اما واقعیت امر آن است که تلاش وکوشش آنان نتیجه ای علمی و قابل قبول در بر نداشت اما در زیر نظریات تعدادی از زبانشانسان درمورد منشأزبان محض اطلاع بزرگواران ذکر می گردد

❇️نظریه هایی در باره ی منشأزبان

1⃣دی بونالد (نویسنده وحکیم فرانسوی )زبان را الهامی آسمانی می پندارد و به نظر او نامیدن حیوانات و نباتات و اشیاﺀ را خداوند به انسان آموخته است .
بسیاری از روحانیون ادیان و مذاهب مختلف هم عقیده ای شبیه این نظریه ی (دی بونالد)دارند و استناد آنها براساس آیه ی “علّم آدم الا سماﺀ کلّها “خداوند نامها وزبان را به انسان آموخت تفسیر وتوضیح داده می شود

2⃣تعدادی دیگر از بزرگان زبان را قراردادی اجتماعی می دانند و به آسمانی بودن آن معتقد نمی باشند (ذیمقراطیس ،فیلسوف یونان باستان و آدام اسمیت حکیم و اقتصاد دان قرن هجدم انگلیس ازاین زمره اند

3⃣گروهی دیگر مانند :ارنست رنان فرانسوی وماکس مولر زبان را ناشی از نوعی غریزه ی مخصوص می دانند مثلا :ماکس مولر معتقداست همه ی لغات زبانهای هندواروپایی ازپانصد ریشه اشتقاق یافته و این ریشه ها یکباره ودر نتیجه ی همان غریزه ی خاص می باشد وسپس لغات دیگر از آنها مشتق شده اند

4⃣عده ای دیگر از حکما و لغت شناسان براین باورند که زبانها از تغییر تدریجی وتکامل زبان طبیعی ایجاد شده ودراین تغییرو تحول و نیازهای اجتماعی عامل بزرگی بوده است

✅نکته ی اساسی هیچ کدام از نظریات ذکرشده درمورد منشأزبان قطعی نمی باشند

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

———————————————-

1091242663_273711

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید