‍ توضیحاتی راجع به محاسبه افزایش حکم رتبه بندی بر اساس…

‍ توضیحاتی راجع به محاسبه افزایش حکم رتبه بندی بر اساس جدول فوق
برای محاسبه از حکم قبل از رتبه بندی استفاده می شود

1. افزایش حق شغل: برای محاسبه این بند ، حق شغل موجود در حکم قبل از رتبه بندی را در ( درصد جدول) ضرب میکنید و با حق شغل جمع می نماییم تا حق شغل حکم جدید بدست آید

2. حق شاغل:
الف)مدرک و مهارت: امتیاز مدرک و مهارت را در درصد مشخص شده در جدول ضرب میکنیم تا امتیاز مدرک و مهارت بدست آید

(امتیاز مدرک و مهارت برای مدرک های فوق دیپلم 1700 ، لیسانس2100 ، فوق لیسانس2600 دکتری تخصصی 3100 می باشد)

ب: دوره آموزشی، سنوات خدمت و تجربه

امتیاز دوره آموزشی برابر نصف تعداد ساعات ضمن خدمت است با این حساب که حداکثر 1000 ساعت یعنی 500 امتیاز قابل محاسبه است

برای امتیاز سنوات و تجربه سال موجود در حکم تا فروردین را در امتیاز سنوات و تجربه بر اساس مدرک (فوق دیپلم 32 ، لیسانس39، فوق لیسانس46، دکترا 53) ضرب میکنیم

عدد به دست آمده بند الف و ب را با هم جمع میکنیم و در درصد موجود در جدول ضرب میکنیم و حاصل را با حق شاغل حکم قبل از رتبه بندی جمع می کنیم تا حق شاغل رتبه جدید بدست آید

3.فوق العاده شغل:
برای به دست آوردن این بند فوق العاده شغل حکم قبل از رتبه بندی (معمولا 1500) را در درصد موجود در جدول ضرب می کنیم و با فوق العاده شغل حکم قبل از رتبه بندی جمع میکنیم تا فوق العاده شغل جدید بدست آید
➖➖➖➖➖➖
?کارگزینی آموزش و پرورش
? @KARGOZINIAP

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید