#پ2258 #محیط_چرخ یک تراکتور 293.15متر حرکت کرده است.اگر…

#پ2258

#محیط_چرخ

یک تراکتور 293.15متر حرکت کرده است.اگر چرخ کوچک آن 145 دور چرخیده باشد محیط چرخ را تا دو رقم اعشار حساب کنید.

حل:

یک چرخ در هر دور به اندازه محیط خود حرکت می کند.

در این مثال چرخ 145 دور حرکت کرده است که جمعا293.15 متر شده است. برای محاسبه محیط چرخ یا همان میزان

حرکت یک دور

باید مسافت طی شده را بر تعداد دورهای زده شده تقسیم کرد.

چون دو رقم اعشار در مقسوم داریم لازم نیست به مقسوم صفر بدهیم تا دو رقم اعشار در خارج قسمت داشته باشیم.

293.15÷145=

ابتدا در خارج قسمت 2 قرار می گیرد
2×145=190

ان را از 293 کم کنیم

293-290=3

مانده داریم.

باید رقم بعدی را پایین بیاوریم اما به

دیوار اعشار

رسیدیم.پس در خارج قسمت یعنی جلوی 2 اعشار می زنیم.

دیگر اعشار برای ما مزاحمت ایجاد نمی کند.

رقم بعدی یعنی 1 را پایین می کشیم.

حال باید 31 را بر 145 تقسیم کنیم که امکان ندارد.

پس در خارج قسمت، 0، صفر قرار داده رقم بعدی یعنی 3 را پایین می کشیم.

حال باید 315 را بر 145 تقسیم کنیم که 2 در خارج قسمت قرار می گیرد.

2×145=290

315-290=25

مانده دارد. البته مانده 0.25 است و خارج قسمت 2.02

2.02×145+0.25=293.15

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari.

@riazieducation96

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید