هدف های آموزشی که در آخرین درس از فصل چهارم ریاضی ششم…

هدف های آموزشی که در آخرین درس از فصل چهارم ریاضی ششم دنبال می کنیم، عبارتند از:

?درک رابطه میان مختصات یک نقطه و مختصات قرینه همان نقطه نسبت به خط

?توانایی رسم قرینه شکل به کمک دستگاه مختصات و تعیین مختصات هر نقطه ی قرینه در شکل

?توانایی تشخیص مختصات نقاط شکل قرینه بدون رسم آن

قبل از ورود به کتاب، نقشه مفهومی این درس را ببینیم?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید