نک تیز کردن اجسام چه تاثیری در حرکت آن ها دارد؟

نک تیز کردن اجسام چه تاثیری در حرکت آن ها دارد؟

———————————————-

سلام
سوال شما به مبحث آیرو دینامیک اشاره دارد. #آیرودینامیک
واژه آیرودینامیک از کلمه یونانی aerios به معنی «مربوط به هوا» و dynamis به معنی «نیرو» می آید. آیردینامیک مطالعه حرکت گازها -مهم ترین آنها هوا- و تأثیر آنها بر حرکت اشیایی است که در میانشان حرکت می کنند. به عبارت دیگر آیرودینامیک طریقه حرکت هوا در اطراف چیزها است.
به این ترتیب هر چیزی که میان هوا حرکت می کند به آیرودینامیک یعنی رفتار هوا در اطراف چیزهای متحرک واکنش نشان می دهد. موشکی که از سکو پرتاب می شود و بادبادکی که در آسمان به پرواز درمی آید به آیرودینامیک واکنش نشان می دهد. آیرودینامیک حتی بر روی خودروها هم عمل می کند، چراکه هوا در اطراف خودروها جریان دارد.
انسان ها هزاران سال است که به آیرودینامیک و پرواز علاقه مندند هر چند که پرواز در داخل ماشینی سنگین تر ازهوا تنها درصد سال گذشته امکان پذیر شده است. آیرودینامیک توضیح می دهد که یک هواپیما چگونه می تواند پروازکند. آیرودینامیک بر حرکت موشک و یا بادبادک در حال پرواز نیز تأثیر می گذارد.درواقع هوا را بهتر می شکافد ودرسرعت او بسیارموثرهست

#درس_هفتم_علوم_ششم

———————————————-

مقاومت هوا کمتر

———————————————-

نیروی مقاومت هوا :
هوا همیشه بر هر چیز متحرک ، فشار و نیرو وارد می کند و این نیرو به نام مقاومت هوا یا نیروی « پسا » نامیده می شود. بنابراین برای اینکه اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند باید شکل آن ها را طوری طراحی کنند تا نیروی مقاومت هوای وارد بر آن ها بهکم ترین مقدار ممکن برسد.
√: به هواپیمای در حال حرکت علاوه بر نیروی رانشی ، نیروی گرانشی ، نیروی بالابریونیروی مقاومت هوا نیز وارد می شود و به عنوان نیروی مقاوم عمل می کند.
√: برای آن که اجسام بتوانند در هوا راحت تر حرکت کنند و نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا کم تر شود آن ها را آیرودینامیکمی سازند.
یک جسم آیرودینامیک :
جسمی است که شکلی کشیده و دراز دارد و هوا به آسانی از کنار آن عبور می کند و تأثیر مقاومت هوا در آن کم است. مثل : موشک ، جت ، هواپیما ، اتومبیل مسابقه و…
√: نیروی مقاومت هوا در هوای خشک کم تر از هوای مرطوب است.
– نیروی مقاومت مایعات :
مایعات نیز مانند هوا، از ذرات بسیار کوچکی به نام مولکول تشکیل شده اند، وقتی که یک جسم درون مایعی حرکت می کند، باید این ذرات را کنار بزند و پیش برود، از طرفی دیگر، ذرات مایع نیز بر آن جسم نیرو وارد می کنند تا مانع حرکت آن شوند و در نتیجه مقاومت ایجاد می کنند.هنگامی که شما در آب راه می روید، می توانید نیروی مقاومت آب را احساس کنید. ذرات تشکیل دهنده ی آب در مقایسه با ذرات هوا، به مراتب متراکم تر هستند و در نتیجه مولکول های آب چگالی تر از مولکول های هوا هستند، یعنی آن که میزان مقاومت آب، خیلی زیادتر از مقاومت هوا است.
مشخّصه های نیرو :
هر نیرو دارای دو مشخّصه است.
1) جهت 2) اندازه
جهت نیرو را می توان از روی موارد زیر تعیین کنیم:نتیجه ی تاثیر نیرو بر جسم.تغییری که در شکل جسم به وجود می آید.تغییری که در حرکت جسم به وجود می آید.
√:اگر بخواهیم چیزی را به سمت شمال حرکت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت شمال باشد.
√:اگر بخواهیم چیزی را به سمت غرب حرکت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت غرب باشد

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید