نسیم صبح بوی عطرخوش زندگی میدهد امروز تا میتوانی شادباش…

نسیم صبح
بوی عطرخوش زندگی میدهد
امروز تا میتوانی شادباش
محبت کن عشق بورز
وشکرگزار باش??

امیدوارم صبحی شاد
همراه با تندرستی
وسراسر عشق داشته باشید??

? سلام صبحتون زیبا
?و پراز خیر وبرکت

دیدگاهتان را بنویسید