عکس

عکس

———————————————-

سلام گزینه الف کنایه ندارد.

———————————————-

پشت به خدمت دوتا کنایه از تعظیم کردن است.

———————————————-

فکر میکنم گزینه دو باشه
گزینه ی یک (پشت به خدمت دو تا) کنایه از تعظیم کردن
گزینه سه( سبز قامت) کنایه از انسان سبز پوش(آقا امام زمان عج)
گزینه چهار (تن را فرش کردن) کنایه از آماده شدن برای ظهور

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید