سکوت ودیگر هیچ نمیگویم…! که این بزرگترین اعتراض دل من…

سکوت
ودیگر هیچ نمیگویم…!
که این بزرگترین اعتراض
دل من است…!
به تو
سکوت را دوست دارم
بخاطر ابهت بی
پایانش….
من معلم نیستم
می دانم
ولی این را
بهتر می دانم
که انسان بودن
و
انسان ماندن
را
چگونه باید آموخت…
قضاوته
ماندن یا نبودنم
به پای تو
نیست.

ای که می دانی
که هستی ودر چه جایگاهی

بیاندیش کمی با خود
که اولین چیز
برای درست زیستن

انسانیت است…

خیلی دلم میخواهد
این حرفه دلم
پاک نشود
بماند

شاید
تلنگری باشد….
چه خوب است
فقط برای آرامش در کنار هم
باشیم
نه برای چنگ زدن به خیالهای آرام….

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید