سپس وارد فعالیت کتاب می شوید. در فعالیت اول: ابتدا دانش…

سپس وارد فعالیت کتاب می شوید.
در فعالیت اول: ابتدا دانش آموزان مختصات مربوط به هر نقطه را با توجه به شکل ها داده شده تعیین کنند و در محل مشخص شده، بنویسند.

سپس از دانش آموزان بخواهید با دقت کردن در شکل بیان کنند که شکل دو چه تفاوتی با شکل 1 دارد؟

شکل 2 دقیقا هم اندازه و هم جهت با شکل 1 هست و به نظر می رسد همان شکل 1 هست که فقط از جای خود حرکت کرده و در جای دیگری قرار گرفته است

پس شکل 2 انتقال یافته شکل 1 هست

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید