در کدام گزینه کنایه وجود ندارد. الف) ای شکم خیره به نانی…

در کدام گزینه کنایه وجود ندارد.
الف) ای شکم خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا
ب) به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر
ج) اگر آن سبز قامت رو نماید در باغ خدا رو می گشاید
د) تنم را فرش کردم تا بتازد دلم را نذر کردم تا بیاید

———————————————-

همگی دارد

———————————————-

از نظر منم همه کنایه داره اما رو ج شک دارم
فکر میکنم همه گزینه ها کنایه داره به جز گزینه ج
الف- پشت به خدمت دوتا کردن
ب-دست بر سینه
د-فرش کردن دل ….

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید