در فعالیت دوم: ابتدا دانش آموزان مختصات مربوط به نقاط هر…

در فعالیت دوم: ابتدا دانش آموزان مختصات مربوط به نقاط هر مثلث را پیدا کنند و بنویسند

سپس یا از راه شمارش خانه ها و یا از راه فرمول، مساحت هر مثلث را محاسبه کنند

سپس از آنها بپرسید که مساحت مثلث بزرگ چند برابر مثلث کوچکتر هست؟

9 برابر خواهد بود زیرا مساحت مثلث بزرگ 18 و مساحت مثلث کوچکتر 2 است.

از بچه‌ها بپرسید قاعده و ارتفاع مثلث ها چه ارتباطی با هم دارند؟ قاعده مثلث بزرگ 3 برابر قاعده مثلث کوچکتر است و همچنین ارتفاع مثلث بزرگ هم 3 برابر ارتفاع مثلث کوچکتر است. پس مساحت مثلث بزرگ 9=3×3 برابر مثلث کوچکتر است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید