در صفحه 76 بطور رسمی دانش آموز با عنوان شیوه نوشتاری…

در صفحه 76 بطور رسمی دانش آموز با عنوان شیوه نوشتاری مختصات آشنا می شوند

درک می کنند که برای نشان دادن مختصات یک نقطه به دو عدد نیاز هست

عدد اول یا همان مؤلفه اول که در بالا نوشته می شود، نشان دهنده محل مستقیم نقطه بر روی محور افقی یا همان محور طولها است

عدد دوم یا همان مؤلفه دوم که در پایین نوشته می شود، نشان دهنده محل مستقیم نقطه بر روی محور عمودی یا همان محور عرضها است

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید