توی ضرب و تقسیم جمع ذهنی ازکجا بفهمیم ک کدام قسمت اعشار…

توی ضرب و تقسیم جمع ذهنی
ازکجا بفهمیم ک کدام قسمت اعشار باید زد؟

———————————————-

کسی نمی تونه سوال منو جواب بده

———————————————-

تقسیم ذهنی:

1 .وقتی هر دو عامل به یک اندازه اعشار داشته باشند،مانند دو عدد صحیح تقسیم می کنیم و خارج قسمت هم عدد صحیح می شود
0/6 ÷0/3 = 2

2. وقتی مقسوم اعشاری باشد و مقسوم علیه عدد صحیح ،مانند عدد صحیح تقسیم می کنیمسپس به تعداد اعشار مقسومدر خارج قسمت اعشار می زنیم .
0/4 ÷ 2 = 0/2

3. وقتی اعشار مقسوم بیشتر باشد، تعداد اعشار مشترک دو عامل را حذف می کنیم و مانند عدد صحیح تقسیم می کنیم و اعشار باقی مانده را برای خارج قسمت در نظر می گیریم .
0/04 ÷ 0/2 = 0/2

4. اگر اعشار مقسوم علیه بیشتر باشد مانند تقسیم اعداد صحیح عمل می کنیم. در ضمن تعداد اعشار مشترک حذف می شود.سپس به تعداد اعشار باقی مانده صفر اضافه می شود.
8/4 ÷ 0/21 = 40

———————————————-

ازراه شمارش تعداد اعشار درضرب

———————————————-

تو ضرب اعشاری مثلا عدد ۱/۶۳ ضربدر ۱۰۰ اول ۱/۶۳ رو بدون در نظر گرفتن اعشار اینو ۱۰۰ برابر میکنید میشه ۱۶۳۰۰ بعد میگین ۱/۶۳ چند عدد بعد اعشار داره میگین ۲ عدد اعشار میزنین میشه جواب: ۱۶۳/۰۰ صفر جلوی اعشار خونده نمیشه میشه همون ۱۶۳

———————————————-

در تقسیم بعد از اینکه تقسیم انجام شد تعداد رقمهای اعشار رو نگاه میکنیم اگر تعداد مساوی بود که جواب بدون اعشار هست 0/64تقسیم بر 0/08 جواب میشه 8
اگر تعداد رقمهای اعشار مقسوم بیشتر از مقسوم علیه بود به همون تعداد اعشار میخوره
0/64تقسیم بر 0/8 میشه 0/8
اگر تعداد رقمهای اعشار مقسوم علیه بیشتر بود به همون تعداد صفر میذاریم برا جواب
6/4تقسیم بر 0/08میشه 80

———————————————-

ممنونم

———————————————-

ممنونم

———————————————-

سپاسگزارم

———————————————-

خواهش میکنم

———————————————-

خواهش

———————————————-

من سه وچهار رو نفهمیدم چی به چی شد?????

دیدگاهتان را بنویسید