بعد از دانش آموزان بخواهید تا به مختصات هر نقطه در شکل 1…

بعد از دانش آموزان بخواهید تا به مختصات هر نقطه در شکل 1 و نقطه متشابه آن در شکل 2 توجه کنند. چه مقدار در مؤلفه افقی و چه مقدار در مؤلفه عمودی، هر دو نقطه ی متشابه، تفاوت حس می کنند ؟

اگر به درستی انجام دهند متوجه می شوند که اگر هر نقطه در شکل 1 را 3واحد در مؤلفه افقی و 4 واحد در مؤلفه عمودی افزایش دهند، دقیقا مختصات نقطه متشابه آن در شکل 2 حاصل می شود.

پس در انتقال شکل 1 به شکل 2 مقدار افزایش یا کاهش در مؤلفه های عمودی و مؤلفه های افقی تمام نقاط، یکسان است

سپس ادامه فعالیت اول را از روی کتاب، تکمیل کنید.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید