1134043354_251481

1134043354_251481

———————————————-

بمنم جواب میدیدلطفا?

———————————————-

4،10،18

1×3)+1×1=4

2×3)+2×2=10

(3×3)+3×3=18

رابطه الگو
3×شماره شکل)+(شماره شکل×شماره شکل)

3n+n×n

———————————————-

اینهارو

———————————————-

خب اینجا تو الگو عددی خودش باید الگو رو ادامه بده یا رابطه شکل رو ضربدر شماره شکل بکنه خیلی ساده است

———————————————-

میشه واضحتربگیدلطفا

———————————————-

از این واضح تر?

———————————————-

3،7،13،21

رابطه الگو

شماره شکل ×شماره شکل +یکی بیشتر از شماره شکل

(n ×n)+(n+1)

1*1+(1+1)=3

2*2+(2+1)=7
3*3+(3+1)=13

4*4+(4+1)=21
….

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید