?چرا بعضيها نماز نميخوانند ؟ ?يكي از دوستان سبب نماز…

?چرا بعضيها نماز نميخوانند ؟

?يكي از دوستان سبب نماز خواندن اش را چنين بيان ميكند

?بسيار ساده وآساننماز خوان شدم.
?روزي در کلاس درسی نشسته بودم ودرس علوم ديني داشتيم.
معلم وقتي درکلاس داخل شد از شاگردان سؤال کرد

?به نظر شما چه کسانی نماز نمی خوانند؟
?شاگرد اولي از روی معصومیت گفت:
(کسانی که مرده اند نماز نميخوانند )

?شاگرد دومی از روی ندامت گفت: (کسانی که نماز خواندن بلد نیستند نماز نميخوانند )

?بچه سومی از جايش بلند شد وجواب معقولی داد گفت:
(کسانی که مسلمان نیستند نماز نميخوانند)

?همچنین چهارمی هم گفت:
(کسانی که کافر هستند نماز نمی خوانند).

به ترتيب پنجمی گفت:
(کسانی که از خداوند نمی ترسند نماز نمی خوانند ).

?تمام شاگردان نظريات شان را گفتند : ولی من به فکر فرو رفتم

?كه من جزء کدام گروه هستم؟

?(۱)- آیا من مرده ام ؟
نخير !
?(۲)- آیا من نماز بلد نیستم؟ بلد هستم.
?(۳)- آیا من مسلمان نیستم ؟ الحمداللّٰه كه هستم .

?(۴)- آیا من از پروردگارم نمی ترسم؟
ميترسم.

?(۵)- آیا مگر من کافرم ؟ نعوذباللّٰه

?پس چرا نماز نميخوانم ؟.
باخود گفتم : خب اگر شب اول قبر از من سوال كنند كه
زنده بودي .
نماز بلد بودي .
مسلمان بودي .
از خداوند ميترسيدي .
پس چرا نماز نميخواندي ؟
چي جوابی دارم بدهم ؟

?تكانی خوردم واز همان روز تصميم گرفتم كه اصلاً ديگر نمازم را ترك نكنم .
فقط يك تصميم جدي ميخواهد شما هم حتماً دراین باره فکر کنید.

?اگر شمارا هم به فکر فرو برد لطفا منتشر کنید شاید درِ رحمتی بر روی بی نمازی باز شود

#نشرصدقه_جاریه

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید