فعالیت سوم: در اینجا پایه ریزی درک مفهوم تقارن مرکزی به…

فعالیت سوم:
در اینجا پایه ریزی درک مفهوم تقارن مرکزی به کمک نقطه یابی شکل میگیرد
در واقع دانش آموز با بررسی فاصله هر رنگ از نقطه در هر دو طرف، تشخیص می دهد که آیا نقطه داده شده مرکز تقارن هست یا نه
لذا درمی یابد که در سه شکل نقطه داده شده مرکز تقارن است اما در شکل مثلث های سبز و نارنجی رنگ آمیزی ها نسبت هم دارای تقارن نیستند پس نقطه هم مرکز تقارن آنها نیست

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید