سلام چه کسی شخص امام را برای پیشوایی وجلوگیری از گمراهی…

سلام
چه کسی شخص امام را برای پیشوایی وجلوگیری از گمراهی مردم انتخاب می کند؟۱ پیامبر(ص)
۲خداوند
۳امامان قبل از شهادت
۴مردم

———————————————-

پیامبر

———————————————-

1091242663_273358

———————————————-

سلام پیشوایان ما با خداوند در ارتباطند؟!

———————————————-

پیامبران قطعا

———————————————-

پیشوایان مگه پیامبران هستند؟! تو گزینه هم پیامبران هست

———————————————-

???

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید