سرود « خمینی ای امام » نرم افزار نغمه های عشق موضوع :…

سرود « خمینی ای امام »

نرم افزار نغمه های عشق
موضوع : دهه_فجر ، انقلاب
بهمن ماه

?منبع:کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید