از کوچک به بزرگ چجور میشه و چجورو باچه روشی سریع پیدا کنم ?

از کوچک به بزرگ چجور میشه و چجورو باچه روشی سریع پیدا کنم ?

———————————————-

1091242663_273322

———————————————-

تشکر

———————————————-

1091242663_273329

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید