‍ ?چون آب? اگر میخواهی ساده ترین و روانترین سلوک را داشته…

‍ ?چون آب?

اگر میخواهی ساده ترین و روانترین سلوک را داشته باشی، همچنانکه بزرگان گفته اند، چون “آب” باش، نرم باش، جریان داشته باش، بی رنگ و متواضع باش و به فرو دست رو که این فروتنی از هر جای دیگری فراتر است. آب، اینگونه است که حیات بخش است. هم پاک است و هم پاک کننده است. اگر درس های آب را فرا بگیری از درس هر غیری بی نیاز خواهی بود… ای دوست، هر گاه نگذاشتند جاری شوی، بخار شو و به آسمان رو، که “ماء” با “سماء” پیوندی حیاتی و جاودان دارد. “وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً”، نکته را دریاب، که آسمان بدون آب، یک “سین” بی “ماء” است. (سماء ؛ س- ماء). یا سین باش یا ماء، یا وحدت هر دو. اگر نمی توانی به تمامی آسمان باشی، لااقل آب آسمان باش تا در فصل نزول، تو نیز چون برکتی بر مخلوقاتِ خدا بباری، که چنین بارشی، به واقع وسعت بخشیدن به خویشتن خویش است?

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید