.: هدف مفهوم خاصیت توزیع پذیری یاشرکت پذیری درضرب…

.:
هدف مفهوم خاصیت توزیع پذیری یاشرکت پذیری درضرب واستفاده ازاین خاصیت است وتقویت مهارت حل مسله هستش الف یک دسته ی دوتایی پیاز ۱x2

یک دسته ی ۳تایی سیب زمینی ۱x۳

یک دسته ی ۴تایی پیاز ۱x,۴

دودسته ی دوتایی سیب زمینی ۲x۲

سه دسته ی چهارتایی پیاز۳x۴

———————————————-

بچه ها دراصل چه نتیجه ای باید بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید