س.آریایی: تقسیم کسر با شکل #پایه_ششم وپنجم استاد علیرضا…

س.آریایی:
تقسیم کسر با شکل

#پایه_ششم وپنجم
استاد علیرضا لطفعلی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید