ببخشید اجسام بدون مالش چه نوع بار الکتریکی دارند و هنگام…

ببخشید اجسام بدون مالش چه نوع بار الکتریکی دارند و هنگام مالش چه اتفاقی می افتد

———————————————-

بدومالش خنثی هستند بعداز مالش بارالکتریک مثبت یا منفی دارند

———————————————-

هنگام ماش انتقال الکترون صورت میگیرد گیرنده الکترون متفی دهنده الکترون مثبت

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید