1003083466_101070

1003083466_101070

———————————————-

خب دانش آموزانم میپرسن ممیز رو از کجا اوردین

———————————————-

مگی چون دو رقم اعشار خواسته

———————————————-

هر عدد صحیحی میتوانی ممیز وصفر بزارید جلوش کوچک و بزرگ نمیشه….برای مقدمه بگو مثلا عدد دو ممیز و هر تعداد صفر میزارم جلوش و ….

———————————————-

باید قبل از تدریس این موضوع کسرهای مساوی (صورت کسر=مقسوم ،،مخرج کسر=مقسوم علیه) را خوب تفهیم کرده باشیم .در این صورت نمیپرسن چرا و از کجا اعداد تغییر کردند

———————————————-

از وسط پرسید .. منم از وسط جواب دادم

دیدگاهتان را بنویسید