چطوری مخرج مشترک بگیرم؟

چطوری مخرج مشترک بگیرم؟

———————————————-

؟؟؟

———————————————-

باید ببینی ۳ ضربدر چی شده که شده ۱۲ بعد صورت هم ضربدر همون کن

———————————————-

اهان ممنونم

———————————————-

خواهش میکنم

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید