#پ_2256 #مثال_حل_شده 1-به 75لیتر اسید 60 درصد ،25لیتر آب…

#پ_2256

#مثال_حل_شده

1-به 75لیتر اسید 60 درصد ،25لیتر آب اضافه میکنیم محلول بدست امده دارای چند درصد اسید است ؟

حل:

اسید 60درصد یعنی در 100 لیتر محلول اسید و آب 60 لیتر اسید و
100-60=40

لیتر ان اب است.

چون 75 لیتر محلول داریم پس

75×60%=45

لیتر ان اسید و

75-45=30
لیتر ان اب است.

با اضافه کردن25 لیتر آب

25+75=100

لیتر محلول داریم که

25+30=55
لیتر آن آب است. پس

100-55=45

لیتر یا45 درصد آن اسید است.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید