#پ_2256 #مثال_حل_شده #تناسب 1-به 75لیتر اسید 60 درصد…

#پ_2256

#مثال_حل_شده

#تناسب

1-به 75لیتر اسید 60 درصد ،25لیتر آب اضافه میکنیم محلول بدست امده دارای چند درصد اسید است ؟

حل:

اسید 60درصد یعنی در 100 لیتر محلول اسید و آب 60 لیتر اسید و
100-60=40

لیتر ان اب است.

چون 75 لیتر محلول داریم پس

75×60%=45

لیتر ان اسید و

75-45=30
لیتر ان اب است.

با اضافه کردن25 لیتر آب

25+75=100

لیتر محلول داریم که

25+30=55
لیتر آن آب است. پس

100-55=45

لیتر یا45 درصد آن اسید است.

2- اگر 100لیتر الکل 50درصد را با 50 لیتر الکل 20درصد مخلوط کنیم آنگاه الکل حاصل چند درصد خواهد بود؟

حل:

الکل50 درصد یعنی 50 لیتر آن الکل و

الکل 20 درصد یعنی

50×20%=50×20/100= 10

لیتر آن اسید است.

پس در مجموع

10+50=60

لیتر الکل و

100+50=150

لیتر محلول داریم.

حال نسبت اسید به محلول برابر است با

60/150=0.4

یعنی محلول40 درصدی داریم.

3-به 20لیتر الکل 20درصد چند لیتر آب اضافه کنیم تا الکل 25 درصد به دست آید؟

حل:

در الکل 20%

20%×20=4

لیتر الکل وجود دارد و

20-4=16

لیتر آب.

حال باید ببینیم در 4 لیتر الکل 25 درصدی چند لیتر محلول وجود دارد

25/100= 4/□

□=100×4/25=16

لیتر محلول.

این یعنی 20 لیتر محلول باید به 16 لیتر کاهش یابد. یعنی 16 لیتر اب باید به

16-4=12

لیتر اب کاهش یابد یعنی 4 لیتر اب باید کم شود.

4-به 300 گرم آب نمک15 درصد ،چند گرم نمک اضافه کنیم تا آب نمک 25 درصد به دست آید؟

حل:
در 300 گرم اب نمک

15%×300=45

گرم نمک وجود دارد. و

300-45=255

گرم آب.

در اب نمک 25درصدی

100-25=75

درصد اب وجود دارد که برابر است با255 گرم.

چرا؟

پس با یک تناسب ساده داریم

75/100 = 255/□

□=100×255÷75=340

گرم اب نمک.

پس

340-300=40

گرم نمک اضافه شده است.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari.

@riazieducation96

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید