#پ_2255 #اعداد_مرکب مثال: از 22بهمن ماه 57 تا امروز چند…

#پ_2255

#اعداد_مرکب

مثال:

از 22بهمن ماه 57 تا امروز چند سال و چند ماه و چند روز گذشته است؟

حل:

امروز 22دی ماه 98 است. دو تاریخ را از هم کم می کنیم

98 10 22
– 57 11 22
_______________

از راست عمل می کنیم.
ابتدا روز ها را کم می کنیم:

22-22=0

حال نوبت ماه است. اما نمی توان از 10 ماه یازده ماه را کم کرد.

پس از سال کمک می گیریم. یعنی 1سال را قرض می گیریم.

98-1=97

1سال یعنی 12 ماه. ان را با 10 ماه جمع کنیم می شود

12+10=22

ماه. حال 11 ماه را کسر کنیم 11 ماه می ماند:

97 22 22
– 57 11 22
__________________
40 11 00

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید