هفت هشتم از مساحت باغچه ای را برای کشت محصولات جالیزی…

هفت هشتم از مساحت باغچه ای را برای کشت محصولات جالیزی قرار داده ایم برای کشت ۴ محصول مختلف با مساحت یکسان چه سطحی از باغچه برای هر محصول استفاده می شود ؟
لطفا به سوالم پاسخ دهید

———————————————-

لطفا به سوالم پاسخ دهید

———————————————-

7/8 ÷ 4 = 7/8 × 1/4 = 7/32

دیدگاهتان را بنویسید