سلام. ببخشید مرکز تقارن با تقارن مرکزی یکی هس؟

سلام.
ببخشید مرکز تقارن با تقارن مرکزی یکی هس؟

———————————————-

سلام خیر .فرق دارن

———————————————-

سلام.تقارن مرکزی میگه یه نقطه شماتودل شکل پیداکنی که وقتی این شکل رو۱۸۰درجه بچرخونی بیافته روخودش.باتلق وکشیدن شکل بصورت عملی نشان بدید..
مرکزتقارن :هرشکلی دیدی که دوتاخط تقارن داشته باشه که برهم عمودبشن حتمامرکزتقارن داره.ومرکزتقارنشم محل تلاقی اون دوتاخط هست.
وبراتشخیصش من ببچه هام گفتمکه اول مرکزشکل رومشخص کنندبعدازهرجایی ازشکل ک دوست داشتن بکشن تانقطه مرکز ببیندفاصلش چقدره..بعدبه همون اندازه ادامه بدن اگرافتادروی شکل مرکزتقارن دارد..ولی اگرافتادبیرون ندارد..

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید