?سرعت امواج لرزه ای در لایه های مختلف زمین به حالت آنها و…

?سرعت امواج لرزه ای در لایه های مختلف زمین به حالت آنها و جنس سنگ ها بستگی دارد و از 7/13 کیلومتر بر ثانیه در قسمت های با چگالی بالا و پرتراکم ، تا 6 کیلومتر بر ثانیه ، در قسمت های مایع یا کم تراکم متفاوت است .
در پوسته زمین سرعت امواج از 4/6 تا 7 کیلومتر بر ثانیه متفاوت است . در خمیر کره به جهت چگالی و تراکم بیشتر مقداری افزایش یافته و در گوشته ی زیرین این مقدار بین 8 تا 7/13 کیلومتر بر ثانیه متفاوت است و حداکثر سرعت در مرز بین گوشته زیرین و هسته ی خارجی است . در هسته ی خارجی سرعت امواج به شدّت کاهش می یابد و به علّت حالت مایع ، سرعت امواج S در آن صفر و ناچیز خواهد بود. در هسته ی داخلی سرعت امواج به حدود 3/11 کیلومتر بر ثانیه خواهد رسید .

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید