?فارسی #اسم_جمع_جمع_مکسر ❇️همکاران بزرگوار درقسمت واژ…

?فارسی

#اسم_جمع_جمع_مکسر

❇️همکاران بزرگوار درقسمت واژ آموزی درس چهارم صفحه ی (35) کتاب به نشانه ی جمع در زبان فارسی اشاره کرده است دقت بفرمایید آموزش دستورزبان فارسی و آرایه ها بدون توجه به صرف ونحو عربی به نوعی کامل نمی باشد چون بسیاری از واژگان عربی را در گفتارونوشتار استفاده می کنیم پس تا حدی هم بعضی از قواعد زبان عربی را متناسب با بحثهای کتاب باید آموزش بدهیم در درس چهارم کتاب بسته به توان ذهنی دانش آموزانتان اشاره ای هم به #جمع_مکسر در زبان عربی بفرمایید البته در کتاب نگارش فارسی ششم صفحه ی (53) تمرین دوم به شناخت جمع مکسر ارتباط دارد

#اسم_جمع -اسمهایی که ازلحاظ ساختمان و ظاهر مفرد هستند و هیچ نشانه ای ازجمع ندارند اما درمعنی بر بیش از یک نفر یا حتی گروه زیادی دلالت می کنند

مثال -مردم ،لشکر،طایفه ،سپاه

#جمع_مکسر -این نوع جمع خاص زبان عربی می باشد وهمچنان که از اسمش پیدا است شکل اولیه یا مفرد کلمه شکسته می شود و حرف یا حروفی از آن کم و یا به شکل مفرد آن اضافه می شود
جمع مکسر هم نشانه های جمع را ندارد ودرکل تابع قاعده ی خاصی نیست ودرپایه ی ششم بیشترباید دانش اموزان این اسامی را حفظ کنند

مثال -کتاب مفرد
جمع مکسرش -کتب

مسجد -مفرد
جمع مکسرش -مساجد

نکات اساسی در تفاوت (اسم جمع و جمع مکسر)
1⃣ -اسم جمع هم در زبان فارسی هست وهم در عربی
مثال -فارسی -مردم ،سپاه
عربی -طایفه ،ملت
اما جمع مکسر فقط خاص زبان عربی می باشد

2⃣ -اسم جمع از لفظ خودش مفرد ندارد مثلا نمی توان مفرد (مردم ،سپاه )را نوشت ولی جمع مکسر مفرددارد -حروف مفردش حرف

3⃣ -اسم جمع دوباره جمع بسته می شوند ونشانه های جمع فارسی را می گیرند
مثال -سپاه ،سپاهیان
مردم -مردمان
اما جمع مکسر دوباره جمع بسته نمی شود البته استثناهایی هست که ان هم درحد ششم نمی باشد

❇️همکاران بزرگوار درکتاب فارسی ششم به صورت مستقیم از (اسم جمع ،جمع مکسر)مبحثی ذکرنشده است اما آموزش این موارد به افزایش گنجینه ی لغات دانش آموزان کمک خواهد کرد

?فارسی

#نمونه_ها_یی_از_جمع_مکسر

درس-دروس⏹مدرسه -مدارس

شعر-اشعار⏹شاعر-شعرا

ورق-اوراق⏹لغت -لغات

فکر-افکار⏹حرف-حروف

مسجد-مساجد⏹ادب-آداب

فعل-افعال⏹بیت -ابیات

امیر-امرا⏹امر-اوامر

عید-اعیاد⏹جد-اجداد

عالم-علما⏹علم -علوم

فقیر-فقرا⏹سلطان -سلاطین

دین-ادیان⏹ادیب -ادبا

رفیق-رفقا⏹حقیقت-حقایق

اسیر-اسرا⏹حادثه -حوادث

نقطه-نقاط⏹شخص-اشخاص

فرد-افراد⏹حکیم-حکما

لینک کانال ?
@AdabiyatFarsi_Rostami

———————————————-

ممنون و متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید