✅راه های تشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی ١- اضافه کردن تر…

✅راه های تشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

١- اضافه کردن تر به آخر ترکیب ٢- گذاشتن ی در بین کلمه ها٣_ گذاشتن ویرگول و تکرار کلمه دوم و گذاشتن فعل است اگر معنا داد تر کیب وصفی است و اگر معنا نداد ترکیب اضافی می باشد مانند : دانش آموز= دانش آموز زرنگ تر کتاب سارا =کتاب ساراتر پدر دلسوز = پدری دلسوز دیوار مدرسه = دیواری مدرسه دستان لرزان = دستان لرزان ، لرزان است درخت گردو = درخت گردو , گردو است توجه : ترکیب وصفی شامل موصوف و صفت میشود و ترکیب اضافی شامل مضاف و مضاف الیه . بعضی مواقع در ترکیب به جای کسره _ ی_ گذاشته می شود همچنین جای موصوف و صفت جابجا می شود مانند خوش صدا , بزرگ مرد برای تشخیص تر کیب چند روش را انجام دهید .

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید