همکاران بزرگوار: ✴️در کتاب فارسی هفتم بخش دانش زبانی…

همکاران بزرگوار:

✴️در کتاب فارسی هفتم بخش دانش زبانی وادبی موارد زیر بررسی و آموزش داده می شود برای اینکه دانش آموزان ششم در کلاس هفتم آمادگی ذهنی بهتری برای یادگیری این مطالب داشته باشند سعی کنیم مواردی که خارج از بحث کتاب ششم توضیح می دهیم در راستای همین مطالب باشد

#کتاب_فارسی_هفتم
#دانش_زبانی_ادبی

⏹تعریف جمله و انواع جمله (خبری،پرسشی،امری،عاطفی)

⏹واژه های هم آوا

⏹نهاد وفعل

⏹مفعول،متمم،تکرار

⏹فعل اسنادی و مسند

⏹قالب شعری قطعه

⏹شخص وشمار در فعل

⏹ضمیر

⏹بن فعل ومصدر

⏹ساخت دستوری فعل آینده

⏹واژه های ساده و غیر ساده

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید