لطف میکنیداین شعر رو معنی کنید هرگز نرسد به منزل عشق بی…

لطف میکنیداین شعر رو معنی کنید
هرگز نرسد به منزل عشق
بی بدرقه ی تو کاروانها

———————————————-

این شعر معنی عرفانی دارد و تفسیر وتحلیل ان برای دانش اموزان ششم نیازی ندارد
منزل عشق (رسیدن عرفا و انسانهای پرهیزگاربه مقام قرب الهی می باشد)
کاروانها (همان عرفا وپرهیزگاران می باشند)
البته می توانید به زبانی ساده تربرای دانش اموزان ششم معنی کنید

———————————————-

ممنون

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید