#ششم_ ?انیمیشن ریاضی ?یافتن قرینه نسبت به یک نقطه…

#ششم_
?انیمیشن ریاضی
?یافتن قرینه نسبت به یک نقطه

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
نکته

منبع: کانال ششمی ها
https://t.me/sheshom_abdollahi ?? ??

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید