بیت سوم از راه اگر بمانی بیت سه جمله دارد هوا نهاد جمله…

بیت سوم
از راه اگر بمانی
بیت سه جمله دارد
هوا نهاد جمله اول ((تکلیف شهر خاطره های تو ))نهاد جمله دوم
بمانی فعل مضارع
این بیت کنایه دارد (تکلیف چیزی روشن بودن)

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید