بیت دوم فردا اگر درنگ کنی این بیت دو جمله دارد . ترکیب…

بیت دوم فردا اگر درنگ کنی
این بیت دو جمله دارد .
ترکیب اضافی ((کوچه های شهر ))نهاد جمله دوم
فردا قید است
جنگ تن به تن ترکیب وصفی

دیدگاهتان را بنویسید