کتاب راهنمای ساخت و تهیه آزمون عملکردی دکتر خوش خلف بنا…

کتاب راهنمای ساخت و تهیه آزمون عملکردی دکتر خوش خلف
بنا به در خواست برخی همکاران در کارگاه???
تمامی همکاران می توانند اطلاعات لازم و جامعی را در طراحی آزمون عملکردی از این کتاب بدست بیاورند در این زمینه به آن استناد کنند.

———————————————-

سپاسگزارم خانم عارف?

———————————————-

خواهش می کنم عزیز??

دیدگاهتان را بنویسید