?فارسی #شمارش_تعداد_جملات( 2) حضرت سعدی: بنی آدم اعضای…

?فارسی

#شمارش_تعداد_جملات( 2)

حضرت سعدی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند( یک پیکرند)

که در آفرینش زیک گوهرند

چوعضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

انسانیترین شعار انسانیت را سعدی در قرن هفتم هجری فرموده است امیدوارم این گفته ی سعدی را سرلوحه ی عقاید وباورهایمان قرار بدهیم

#شمارش_تعداد_جملات( 2)

درادامه ی بحث بررسی و تشخیص شمارش تعداد جملات مثالهایی را از جملاتی می آوریم که دارای فعل محذوف می باشند

⏹به نام آن که جان را فکرت آموخت
⏹چراغ دل به نور جان بر افروخت

✴️ابتدا فعلهای موجودرا مشخص می کنیم در مصراع اول (آموخت )ودر مصراع دوم (برافروخت)پس چون دوفعل هست حتما باید دوجمله هم داشته باشیم اما همچنان که قبلا عرض کردم برای شمارش تعداد جملات نباید عجله کردحالا اگر با دقت این بیت شعر را بخوانیم و معنی کنیم این چنین است:

✴️به نام کسی (خدایی )آغاز می کنم که جان را فکرت آموخت و چراغ دل را به نور جان برافروخت

در مصراع اول یک فعل آشکار (آموخت )داشتیم اما وقتی بیت را معنی می کنیم متوجه می شویم که در مصراع اول فعل( آغاز می کنم یا شروع می کنم )محذوف می باشد و افعال محذوف هم درشمارش جملات تاثیر دارند پس کل بیت می شود سه جمله

⏹به نام خداوند جان وخرد
⏹کزین برتر اندیشه برنگذرد

✴️برای شمارش تعداد جملات ابتدا فعلهای موجود را مشخص می کنیم در مصراع دوم این بیت (برنگذرد)فعل می باشد اما کل بیت را باهم معنی می کنیم

این بیت سروده ی فردوسی می باشد و می فرماید: به نام خداوند جان وخرد سرودن شاهنامه را آغاز می کنم -پس درمصراع اول با معنی مصراع متوجه شدیم که فعل محذوف داریم و تعداد جملات این بیت می شود دو جمله

⏹یک دسته گل دماغ پرور
⏹از خرمن صدگیاه ،بهتر

✴️این بیت در ظاهر فعلی ندارد اما اگر خوب معنی کنیم
یک دسته گل دماغ پرور ازخرمن صد گیاه بهتر (است)پس دراینجا فعل است محذوف می باشد وبیت یک جمله است

❇️بزرگوارانی که عضو کانال هستید دقت بفرمایید بعضی از مطالب به صورت ادامه دار و به مرور درکانال گذاشته می شود لطف کنید برای آموزش ویادگیری این مطالب تمامی توضیحات را باهم بخوانید

#حذف_فعل_در_جملات

✴️باتوجه به توضیحات قبلی وبررسی مثالهایی از حذف فعل در جملات از لحاظ دستورزبان می توان دلایل حذف فعل را اینگونه بررسی کرد :

1⃣حذف به قرینه ی لفظی
2⃣حذف به قرینه ی معنوی
3⃣حذف ازروی عرف زبان ورعایت اختصار

✴️نکته ای اساسی :توضیحات مربوط به علت حذف فعل درجملات برای پایه ی ششم ضرورتی ندارد فقط به خاطر تفهیم ودرک بهتر موضوع تقدیم می گردد

#حذف_فعل_به_قرینه_ی_لفظی

اگر در جمله یا جمله های قبلی لفظی ازفعل حذف شده موجود باشد و شاعر یا نویسنده به خاطرعدم تکرار یا رعایت وزن وآهنگ فعلی را حذف کند حذف ازنوع قرینه ی لفظی می باشد مثال:

⏹ازمکافات عمل غافل مشو
گندم ازگندم بروید جوزجو (… ..)
در این مثال فعل بروید در آخر به قرینه ی لفظی حذف شده است

#حذف_فعل_به_قرینه_ی_معنوی

ازروی معنی جمله ها و مفهوم کلی جمله می توانیم فعل حذف شده را دریابیم مثال:
⏹به نام آن که جان را فکرت آموخت
⏹چراغ دل به نور جان برافروخت

دراین بیت ازروی معنی ومفهوم کلی بیت درمی یابیم که در مصراع اول فعل (آغازمی کنم )حذف شده است

#حذف_فعل_به_خاطر_عرف_وسنت_زبان_و_رعایت_اختصار

✴️در بیشتر جمله های دعا یی
و تعارفات و… ..
فعل را حذف می کنیم
مثال: درودبرشما،شب خوش،زیارت قبول،به خدا قسم ،عیدشما مبارک،شکرخداو……………

لینک کانال?

@AdabiyatFarsi_Rostami

دیدگاهتان را بنویسید