پنج شنبہ ی پاییزی تون زیبا?? دعا میکنم در این آخر هفتہ…

پنج شنبہ ی
پاییزی تون زیبا??

دعا میکنم در این
آخر هفتہ زیبا
لحظاتت همہ شاد
دلت از غم آزاد
روزگارت لبخند
دلت ازکینہ تهی
همہ جا،نام تو ازمهر
بہ لبها جاری
و تو با یاد خداوند بزرگ
بہ سلامت ببری راه بہ پیش??

دیدگاهتان را بنویسید