با کسی که افسردگی داره ازدواج نکنید با کسی که شکاکه…

با کسی که افسردگی داره ازدواج نکنید
با کسی که شکاکه ازدواج نکنید
با معتادی که «بخاطر شما» ترک کرده ازدواج نکنید
با کسی که رفیق بازه ازدواج نکنید
با کسی که اهل کمک دادن نیست ازدواج نکنید
با کسی که همش دستور میده ازدواج نکنید
با کسی مدام دعوا میکنه ازدواج نکنید

اصلا ازدواج نکنید…

———————————————-

??ای گفتی

دیدگاهتان را بنویسید