#آموزشی ?قرینه نقطه a نسبت به نقطه b برابر است با: ? ۲×b…

#آموزشی

?قرینه نقطه a نسبت به نقطه b برابر است با:
? ۲×b – a ?

مثال۱: قرینه نقطه ۱۴ نسبت به نقطه ۵:
۲ ×۵ – ۱۴ = ۱۰ – ۱۴ = -۴

مثال۲: قرینه نقطه ۱۲ نسبت به نقطه ۵- :
۲× (-۵) – ۱۲ = -۱۰ – ۱۲ = -۲۲

مثال۳: قرینه نقطه ۹- نسبت به ۵- :
۲× (-۵) – (-۹) = -۱۰ + ۹ = -۱

#ریاضی

———————————————-

ممنون

———————————————-

این فرمولشه?

———————————————-

اینجا چرا ×۲ کرده

دیدگاهتان را بنویسید