یکی از مهمترین فیلمهایی که از قیام آبان۹۸ بیرون آمده بدون…

یکی از مهمترین فیلمهایی که از قیام آبان۹۸ بیرون آمده بدون شک این فیلم است.
عده ای از سرکوبگران معترضین آبان ماه که منتظر آغاز سرکوب هستند.
آنها باید به خاطر سرکوب و کشتار مردم ایران پاسخگو باشند.

دیدگاهتان را بنویسید