#مدارس_سپیدار همرنگ سپیده و سپیدار شوید مشتاق سلام و مست…

#مدارس_سپیدار

همرنگ سپیده و سپیدار شوید

مشتاق سلام و مست دیدار شوید

روشن شده چشم آسمان، صبح بخیر!

در می زند آفتاب بیدار شوید…

?سلام صبح زیباتون بخیر?

دیدگاهتان را بنویسید